Uitnodiging ALV 28nov. en 12dec.

Hoogeveen 23 oktober 2019

Beste Leden van TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars,

Al meerdere keren is het onderwerp ‘fusie TC de Peddelaars en WRV de

Peddelaars” ter sprake geweest in vergaderingen waar onder ook ALV’s. De

besturen hebben toen hun voornemen kenbaar gemaakt te willen fuseren per 1

januari 2020. Hierop is destijds telkens positief gereageerd. In de afgelopen periode

zijn over veel onderwerpen die horen bij een dergelijk fusie gesprekken geweest en

besluiten genomen.

Het mag duidelijk zijn dat de leden in deze het laatste woord hebben en daarom

nodigen wij u van harte uit voor extra ALV’s en wel op : 28 november en op 12

december telkens om 20:00 uur in het clubgebouw. (agenda downloaden)

Conform wetgeving en statuten dienen de stukken, die betrekking hebben op de

fusie, ter inzage te liggen bij de Kamer van Koophandel voor belanghebbenden en bij

de clubs voor de leden. De stukken liggen voor u ter inzage in het clubgebouw op 29

en 31 oktober van 19:00 -19:30 uur. Het is een groot aantal documenten en deels

zijn het vertrouwelijke stukken, die we niet per mail naar een ieder sturen.

De documenten die in te zien zijn, zijn :

  • Notulen ALV’s van de jaren 2016, 2017 en 2018 en 2019;
  • Financiële jaaroverzichten van de jaren 2016, 2017, 2018.
  • Financiële overzicht van 2019 tot en met 31 augustus 2019.
  • Statuten van de nieuwe vereniging, zoals deze op 18 oktober zijn gedeponeerd bij de KvK
  • Fusiedocument zoals deze op 18 oktober 2019 gedeponeerd is bij de KvK
  • Toelichting op Fusiedocument zoals deze op 18 oktober 2019 gedeponeerd is bij de KvK

In de bijlage treft u in het kort essentiële punten van het fusie voornemen aan, als

ook de agenda’s voor de beide ALV’s

Wij hopen u allen te treffen op deze belangrijke ALV’s .

 

Informatie voor de leden over het fusietraject

 

met vriendelijke groeten,

Bestuur TC de Peddelaars

Bestuur WRV de Peddelaars