notulen ALV 2017

Notulen ledenvergadering T.C. De Peddelaars, d.d. 1 maart 2017.

 

 

Agenda

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2016
 4. Terugblik 2016
 5. Vaststelling contributie en tarieven 2018
 6. Jaarverslag & begroting penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie volgend jaar
 8. Benoeming afgevaardigde jaarvergadering Omni-bestuur
 9. Vaststelling goed doel opbrengst peddelaarstoer
 10. Winnaars clubcompetitie en jubilarissen
 11. Samenwerking toer- en renafdeling
 1. Vrijwilligersbeleid en oproep vrijwilligers
 2. Bike Park Spier, Drenthe Fietst
 3. Bestuursverkiezing
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

 

Aanwezig: 68 leden.

 

Opening.

Henk Stikkers, waarnemend voorzitter, opent de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De vergadering vindt plaats in het pas verbouwde clubhuis. Henk vraagt aandacht voor de mogelijkheid om dit te sponsoren. Er is nog geld nodig voor de inrichting. Een oproep hiervoor is ook per nieuwsbrief verspreid en op de website geplaatst.

Er is een plan om het clubhuis een meer centraal punt te laten zijn voor de toerclub. Fietsgroepen kunnen het bijvoorbeeld als verzamelplaats gebruiken. Wellicht wordt het dan ook interessant om het clubhuis regelmatig open te stellen voor een kop koffie of een drankje na afloop.

Gert Jakobs wordt als gast speciaal welkom geheten.

 

 1. Mededelingen/Ingekomen stukken.

Er is bericht van verhindering van Hans Makken en Rudie Jonkman

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededeling van Bert Eldering: het gaat momenteel niet goed met kleding bestellen via de nieuwe website. Iedereen die onlangs kleding heeft beteld wordt gevraagd een mail te sturen naar kleding@wsvdepeddelaars.nl

 

 1. Notulen ledenvergadering 2016.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze notulen. Deze worden hierbij dan ook vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

 1. Terugblik 2016

De dalende trend in het ledenbestand zet zich gestaag verder door:

 

2012 2013 2014 2015 2016
516 489 467 446 428

 

Oorzaken: vergrijzing en we trekken te weinig jongeren en dames. Het bestuur heeft het plan om een ATB-afdeling op te gaan zetten. Hiermee krijgen we een breder aanbod en kunnen we ons imago ook wat oppoetsen. Leden die hierover ideeën hebben worden verzocht zich te melden. Wellicht is samenwerking met ATB Zuidwolde een optie.

 

Aantal deelnemers per tocht:

 • 100 Mijl: 154
 • Peddelaarstoer: 28
 • Twee Landentocht: 83
 • Green Mountain Tour: 1251
 • Green Planet ATB: 289
 • Oliebollentocht: 283

De deelname aan de ATB-tochten is stabiel, de deelname aan de wegtochten is nog steeds mager. De Green Mountain Tour stond vorig jaar voor het eerst op het programma en heeft het meteen erg goed gedaan!

Naast de tochten zijn vorig jaar ook een aantal activiteiten door de activiteitencommissie georganiseerd; een sleutelavond bij Luppes tweewielers waar ongeveer 30 leden aan hebben deel genomen en een excursie naar de Koga-fabriek.

 

 1. Vaststelling contributie en tarieven 2018

In het verleden is besloten dat het Peddelaars-deel van de contributie jaarlijks aangepast wordt met het inflatiepercentage. Het NTFU-deel van de contributie is het grootste deel, dus wanneer de NTFU de prijzen verhoogt, moeten we daarin mee. Het bestuur stelt echter andermaal voor om de contributie ook voor 2018 niet te verhogen. De club is financieel gezond.

Afgelopen jaar is voor het eerst gewerkt met een kalenderjaar. Dat betekent dus ook dat de contributie van januari tot januari loopt. Opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk 30 november van het jaar gebeuren, anders zijn we afdracht aan de NTFU verschuldigd.

De contributiebedragen zijn daarmee als volgt:

 

Lidmaatschap
Voorstel
2017
2018
Senioren
 
hoofdlid
45,00
45,00
hoofdlid 1 oktober
62,00
62,00
Elk volgend gezinslid
36,50
36,50
gezinslid 1 oktober
52,00
52,00
Dubbel
12,50
12,50
lidmaatschap
“Peddelaars”lid
9,50
9,50

De inschrijfgelden voor de tochten in 2017 zijn ongewijzigd gebleven. Het bestuur stelt voor om dezelfde tarieven ook voor 2018 te handhaven.

 

Inschrijfgelden tochten
   
afstand   TEP* 2017 2018
tm 50 km 3,00 2,00 2,00
     
tm 100 km 4,00 3,00 3,00
     
tm 150 km 5,00 4,00 4,00
     
tm 200 km 5,00 4,00 4,00
     
 Niet NTFU-leden betalen extra   1,00 1,00
     
     
veldtochten : volwassenen 5,00 4,00 4,00
  jeugd tm 18 jr 1,50 1,50 1,50
 Niet NTFU-leden betalen extra   1,00 1,00

 

De vergadering stemt in met het voorstel voor contributie en tarieven tochten. Bertus Broekroelofs wijst nog op speciale aandacht voor deelname van jeugd onder de 18. Het Scan en Go programma wordt hiervoor aangepast.

 

 1. Jaarverslag en begroting penningmeester

Gert Jassies heeft onze penningmeester Gijsbert Gijsbertse ondersteund bij het maken van het financieel jaarverslag en de begroting. Gert geeft een uitgebreide uitleg bij de exploitatierekening, de balans en de begroting.

 

 • We sluiten het jaar af met een negatief resultaat. Dit heeft te maken met de afwaardering van de kledingvoorraad.
 • Er is minder contributiegeld binnen gekomen t.g.v. het dalende ledenaantal
 • Hogere administratiekosten door het in gebruik nemen van de nieuwe website
 • Meer inkomsten uit tochten dankzij de Green Mountain Tour
 • Het boekjaar liep van 1 november 2015 tot 1 januari 2016 ivm wijziging bij de NTFU
 • De begroting geeft een negatief resultaat t.g.v. een eenmalig bijdrage aan het clubhuis.

 

Teun van Duuren vraagt waarom het bestuur eerst een oproep doet voor sponsoring van het clubhuis door de leden terwijl er een fors eigen vermogen is, wat opnieuw gegroeid is. Het bestuur heeft besloten tot een eenmalige bijdrage omdat niet duidelijk is wat het tekort was. Aan de bouwcommissie is gevraagd om hier meer inzicht in te geven. Het bestuur wil niet garant staan voor een onduidelijk tekort. Hiermee zou een blanco cheque worden afgegeven. Daarnaast zijn we van mening dat de renafdeling minimaal hetzelfde bedrag of meer zou moeten bijdragen. Zij maken namelijk aanzienlijk meer gebruik van de faciliteiten dan wij.

Bastiaan van der Kraan vindt het niet juist dat van de bijdrage van de gemeente ook een skeelerbaan is aangelegd. De IJshazen hebben in de onderhandelingen met de gemeente nauwelijks hun nek uitgestoken en nu is er een tekort voor de inrichting terwijl dat voor de toerclub een belangrijk punt is.  Overigens betalen de IJshazen wel huur voor gebruik van de baan en opslag in het clubhuis en gebruik van de douches.

Uiteindelijk stemt een meerderheid van de leden in met nog een eenmalige bijdrage van maximaal € 5000,- mits de renafdeling dit bedrag ook bijdraagt.

 

Het jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd met dank aan Gert Jassies en de penningmeester.

 

 1. Jaarverslag kascontrole commissie

Herman Aufderhaar en Alex Engelsman hebben de boeken bij onze penningmeester gecontroleerd. Alles ziet er keurig uit en de penningmeester wordt dan ook décharge verleend. Er volgt applaus voor de penningmeester en Herman en Alex worden bedankt voor de controle.

Roelof Gort heeft namens de toervereniging de kas bij de omnivereniging gecontroleerd. Ook dit is in orde bevonden.

Benoeming kascontrolecommissie

Voor volgend jaar hebben de volgende personen zitting in de kascontrolecommissie:

Toerclub: Alex Engelsman en Kees van Bruggen. Reserve: Menno Kikkert

Omni: Jan Hendriks

 

 1. Benoeming afgevaardigde jaarvergadering Omnibestuur.

Als afgevaardigde stelt Jaap Zantingh zich opnieuw beschikbaar.

 

 1. Vaststelling opbrengst Peddelaarstoer 2016.

Voor 2017 is als goed doel gekozen voor de stichting Actief Samenleven. Dit doel is voorgedragen door Jaap Zantingh. Op een professionele en zorgvuldige manier organiseert deze stichting periodiek projecten en evenementen voor met name kinderen, volwassenen en ouderen in een kwetsbare situatie. Dat kan zijn financieel kwetsbaar, lichamelijk of geestelijk kwetsbaar en ook heeft Stichting Actief Samenleven veel aandacht voor toenemende eenzaamheid onder ouderen.Twee jaar geleden is Actief Samenleven gestart met het organiseren van projecten en evenementen. Toenemende bezuinigingen raken mensen in een kwetsbare situatie. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Hoogeveen.

Het beschikbare bedrag wordt opnieuw vastgesteld op € 500,=

De afgelopen weken zijn nog 2 andere ideeën door leden ingediend, namelijk:

 • Samenloop voor Hoop Zuidwolde
 • Eetcafé voor verstandelijk gehandicapten in Fluitenberg

Deze doelen zullen de komende twee jaren aan bod komen.

 

 1. Winaars Clubcompetitie en huldiging jubilarissen

De winnaars van de clubcompetitie zijn:

 

Race heren:                             Jan Edema                               Race dames:                            Akke Terbraak

Dikke banden heren:           Jan Boelen                                Dikke banden dames:         Mevr. F. Sijken

ATB:                                           Tinus van Nuil

Overall heren:                        Jan Edema                               Overall dames:                      Akke Terbraak

 

 

Jubilarissen: Maar liefst 9 leden vieren hun 25-jarig lidmaatschap. Dit zijn:

 1. Boon, M. Derrez, G. Gijsbertse, J. Vrieling, J. Schonewille, A.Sijken, J. Sijken, F. Sijken en F. Bramer

De aanwezige jubilarissen en clubkampioenen worden door Gert Jakobs in de bloemen gezet.

 

 1. Samenwerking toer- en renafdeling

In de vorige ledenvergadering is afgesproken om meer te gaan samenwerken met de renafdeling. Nu wordt een werkgroep geformeerd met twee leden van beide “takken”. De opdracht aan deze werkgroep is om te gaan onderzoeken welke activiteiten gezamenlijk kunnen worden ondernomen.

Helaas meldt zich vanuit de vergadering niemand die dit namens de toerclub wil oppakken.

 

 1. Vrijwilligersbeleid en oproep vrijwilligers

Martijn Kamphuis en Raymond Groenen volgen namens de club het traject “Meer vrijwilligers in korte tijd”. We doen daar als vereniging aan mee om meer leden te betrekken bij de klussen die gedaan moeten worden. Het betreft hier een gestructureerde methode om taken in kaart te brengen en mensen gericht te benaderen. Na de vergadering melden zich een aantal leden die hieraan mee willen werken.

 

 1. Bike Park Spier/Drenthe Fietst.

Martijn Kamphuis vertelt over dit initiatief. Drenthe wil fietsprovincie nummer 1 worden en in dit kader is er geld voor initiatieven. Samen met ATB Beilen, WTC Ruinen en de Bushbikers zijn we aangehaakt bij een initiatief wat tot doel heeft om een aantrekkelijk ATB-netwerk in de regio te gaan maken. Hierbij wordt ook het parcours over de VAM-berg betrokken.

 

 1. Bestuursverkiezing

Jacob Oost treedt af als secretaris. Raymond Groenen is verkiesbaar als nieuwe secretaris

Martijn kamphuis is verkiesbaar als algemeen lid.

 

Het bestuur bestaat nu uit:

Raymon Groenen Aftredend in 2020 Secretaris
Gijsbert Gijsbertse Aftredend in 2019 Penningmeester
Henk Strikkers

Matthijs Meerholz

Aftredend in 2018

Aftredend in 2019

Algemeen lid

PR en sponsoring

Martijn Kamphuis Aftredend in 2020 Algemeen lid

 

Voor de functie van voorzitter is nog steeds een vacature!

 

 1. Rondvraag.
 • Henk Strikkers: vraagt vrijwilligers zich te melden voor een te organiseren open dag als opening van het vernieuwde clubhuis.
 • Kees van Bruggen: vraagt nog eens aandacht voor het feit dat sommige deelnemers aan de clubcompetitie hun standen niet op tijd inleveren
 • Tirinus Smidt: de sponsorkliks zijn van de nieuwe website verdwenen. Dit zal met de webmaster worden opgenomen.
 • Tinus van Nuil: vraagt of het misschien mogelijk is om rolluiken voor het clubhuis te laten sponsoren. Dit zal worden onderzocht. Ideeën zijn welkom!
 • Eric te Velde: vraagt namens de activiteitencommissie aandacht voor 2 activiteiten die zij willen organiseren, namelijk een baanclinic en een MTB-clinic. Nu zijn daar nog te weinig deelnemers voor.
 1. Sluiting

Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en bijdrage in deze vergadering.

Hierna sluit Henk Strikkers de vergadering.

 

Na de pauze worden de aanwezigen vermaakt met prachtige, humoristische verhalen van Gert Jakobs.

 

Hoogeveen, maart 2017